“My name is Clever Ndlovu, I am Ndebele and come from Zimbabwe.  I had a car accident in April 2011, where I lost my leg through the knee. I did not believe I would walk again on two legs since I did not know of an artificial leg except a stick one.

I got an artificial leg in in June 2011 and in August of the same year I travelled back to Zimbabwe, a distance of about 800Km one way. I travelled very well driving myself. Up to this year 2014 I am still walking and now I am using a Computerized leg called a C-leg.

I am very grateful to my Prosthetist Chris Harper for a sterling Job.

Ngehlelwa yingozi yeMota ngo Nkwekwezi ka 2011, lapho engalahekelwa lunyawo lwenxele ngaphansi kwedolo.  Ngangingathembi ukuthi ngizabuye ngihambe ngezimbili ngoba ngingalwazi unyayo lokufakela.  Ngathola unyawo lokufakela ngo Nhlangula 2011, ngo Mpandula yomnyaka ofanayo ngasengizihambela, ngethekele eZimbabwe lapho engiphuma khona umango ongaba yi800km ukuya.  Ngahamba ngabuya kahle njalo ngizitshayelela iMota yami.  Zuzukube namuhla ngo2014 ngiyazi hambela njalo sengihamba ngolweComputer iC-leg.  Ngiyambonga uProsthetist u Chris Harper nggomsebenzi omuhle.”

Clever Ndlovu